Woning aan de Jac. Boomsmastraat 56
huisnummer voor 1953 was Sondel 17a en 17b


Tekening nieuw te bouwen woning in 1888. Een dubbele woning. Balk sectie C 1394 en 1395.
Hisgis 1832 bekend: Balk C60a
  Bewoners;  Kadaster 1832, legger Balk 216 perceel C60a is weiland en eigendom van:
Constantina Johanna Rengers,  1830 - 1856
Onno Reint Alberda van Eken,    1856 - 1870
Jonkheer Bernardinus van Panhuys  1870 - 1884
Bote Harmens de Jong,  1884 - 1888
Frans Berends Strak,      1888 - 1888

Frans, koopman van beroep wonend te Oudemirdum koopt dit perceel en laat er een woning op bouwen zoals op de tekening hiernaast en verkoopt deze huizinge  aan:

Korneliske Koopmans-Doorenspleet, 1888 -1892
Korneliske, * 3 juli 1832 te Balk, † 8 jan. 1892 te Sondel
Korneliske was met haar man Jacob boer aan de Delbuursterweg tegenover nu Bouwe Dooper.

Sikke Koopmans,
gaat met zijn zuster Piertje en zijn moeder mee.
Sikke, * 4 april 1871 te Sondel, werkman / boerenknecht
Mogelijk gaat Sikke bij zijn broer Stoffel in Sloten wonen, woning wordt te koop aangeboden.
In 1889 wordt het perceel opgesplitst van C1372 in C1394  huis en erf en C1395 weiland.

Klaas Sietzes Visser van Laaksum koopt op 9 maart 1892 een huis met erf en weiland voor 770 gulden van erflater Korneliske S Koopmans-Doornspleet.

Jantje Visser is een dochter van Klaas S Visser en trouwt met Hendrik Age Faber.

Hendrik Age en Jantje Faber-Visser 1892 -1895
Hendrik, *  25 okt. 1870 te Warns
Jantje, *  2 sept. 1868 te Scharl, † 17 nov. 1934
Getrouwd 13 mei 1892 te Hemelumer Oldeferd
Hendrik zijn beroep is grofsmid/smederij.
In 1892 wordt volgens acte iets bijgebouwd.

Wellicht niet nakomen van de op te brengen lasten wordt de huizingen met smederij verkocht op 3 april 1894 aan zijn vader Age Hendrik Faber die grofsmid is in Warns. Maar Hendrik Age Faber blijft hier wel wonen. Op 18 juni 1894 wordt zijn tweede zoon Klaas Faber in Sondel geboren. Maar Hendrik en Jantje en kinderen vertrekken 1895 naar Warns,

Op 24 dec. 1894 verkoopt
Age Hendrik Faber wonende in Warns de woning aan Sikke Koopmans. Volgens het koopcontract  was niet bij verkoop inbegrepen: de noodstal en de verdere tot het wezen der smederij behoorende zaken en gereedschappen.

Klaas en Aaltje Muizelaar -van der Veer, 1895 - 1897
Klaas, *  14 nov. 1868 te Hemelum
Aaltje, *  2 juni 1871 te Sondel, † 13 aug. 1914 Gaasterland
Getrouwd 11 mei 1895 te Gaasterland.
Klaas was dagloner.

Sikke Koopmans verkoopt 1 nov. 1897 de gehele woning aan Jan Jans Akkerman.


Jan en Jantsje Akkerman-Kluitenberg, 1897-1929
Jan, * 29 juni 1856 te Oosterzee,  † 14 okt. 1940 te Sondel
Jantje, * 25 februari 1871 te ?, † 4 febr. 1964 te Sondel
Getrouwd 14 mei 1897 Lemsterland
Jan was boer en klompmaker.
1926 was er boereboelgoed en heeft Jan Akkerman de veehouderij beλindigd en eind 1928 even verderop een woning laten bouwen.
Zoon Harmen heeft de klompenmakerij voort gezet en is later ook weer boer geworden. Harmen zijn zoon Jan heeft de klompmakerij voortgezet op de plek waar nu de rotonde Wijckel - Sondel staat.

Harmen en Jetske Akkerman-Boersma, 1929 - 1983
Harmen, *  7 dec. 1892, † 12 okt. 1970
Jetske, * 3 maart 1895, † 5 dec. 1983 te Sondel
Harmen en Jetske zijn na verloop van tijd aan ιιn zijde van de woning gaan wonen en is zoon Roelf  veehouder geworden en in 1954 getrouwd met Wietske Doornspleet.

Roelf en Wietske Akkerman Doornspleet 1954 - 1968
Veehouder, in de ruilverkaveling van 1968-69 verhuisd naar de Brekkenpolder
Harmen en Lolkje Akkerman-Schaap 1968 - 2007
Fabrieksarbeider
Ibo en Trudy Grouwstra 2007 -
Calculator

 

 Huis en Erf en Land te Sondel.
Op Woensdag 9 Maart 1892, 's avonds 7 uur, is  men voornemens, ten huize van den Kastelein
F. Schram te Balk, in het openbaar provisioneel te verkoopen:
Een HUIS met Erf en Weiland onder Sondel, aan den Grindweg, kadastraal gekend gemeente Balk, sectie C nos. 1394 en 1395, ten grootte van 46 A. 40 C.; het laatst in gebruik geweest bij wijlen de Wed. J.T. Koopmans.

        L.H. POTMA, Nots.


 Smederij - Sondel.
De Notaris F. SCHAAFSMA te Lemmer zal, ten verzoeke van den Heer DIJKSTRA, deurwaarder te Lemmer, op Dinsdag 3 April 1894, 's avonds 6 uur, bij Bersee te Sondel, veilen:
Eene HUIZINGE, waarin SMEDERIJ, met Erf en perceeltje Weiland, samen groot 0.46.40, staande en liggende aan den Weg in de Buurt van Sondel, in eigen gebruik bij H.A. Faber.
Aanvaarding  12 mei 1894

Bron: Archief Leeuwarder Courant.

 

Jan Akkerman staat achter de heg bij zijn woning
± 1925

 
 
   
1918, Jan Akkerman, de Belg Cyriel, Harmen Akkerman,
Jantje Akkerman-Kluitenberg, Akke Akkerman en Heiltje Akkerman.

1 nov. 1897 Lemmer, notaris S.Spannenburg Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en grond en weiland te Sondel, koopsom fl. 1000

- Sikke Koopmans, werkman te Sondel, verkoper

- Jan Jans Akkerman te Oosterzee, koper

   
Stukje uit de krant over Sikke Koopmans te Sondel.
Akke S, 18j., dienstbode te Sondel, beklaagd van diefstal.
Den 15 Augustus j.l. miste de boereknecht Sikke Koopmans te Sondel, die met bekl. bij den dezelfden boer dient, zijn portemonnaie, inhoudende 4 rijksdaalders en een muntbiljet van Fl. 10,-, bij gebreke van een betere bergplaats verborgen in een hoed in den koestal.

Aanvankelijk werd gedacht, dat de ratten dit kunststukje hadden uitgehaald, maar toen den volgende Vrijdag de portemonnaie door Sikke ledig buiten werd terug gevonden en bekl. verwoerde da die open was, wat niet het geval was, rees er tegen haar verdenkingen.
Versterkingen kreeg die verdenking toen onder de schuurdeur twee rijksdaalders werden gevonden, gevouwen in het volgende briefje:,,mensch, mensch, bedenk je wel, hier is Fl.5,- die ik had geleend en Zaterdag de andere Fl.15; ik heb ze geleend om aardappels te koopen. Ik ben schipper te Balk en ga nu naar Groningen.
Wachter Huisman: in Wijckel ingezete politie-beambte kreeg beklaagde tot bekentenis dat zij de ontvreemding gepleegd en het briefje geschreven had, om de verdenking van haar af te leiden. Als motief gaf zij op dat zij zeer dringend geld noodig had en met het geld een rekening van dr. Bouma te Sneek haar een opgaaf, die bij onderzoek, voor zoover dr Bouma betreft, onwaar is gebleken.

 Hoewel beklaagde niet ongunstig bekend staat, heeft het O.M., dat, daar geen armoede haar tot deze verrichting van het feit heeft gedreven en zij met voorbedachten rade te werk is gegaan, de straf niet te gering mag zijn, eischt dan ook bij verstek bekl.s veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf.
Uitspraak 4 Oct. a.s.

Bron: archief Leeuwarder Courant  29 september 1894

         
 
Daar de woning vrij breed is, woonden er twee gezinnen in.  Na overlijden van Jetske Akkerman in 1983  is het tot 1 grote woning verbouwd.
Aan de Sondeler zijde van de dubbele woning hebben
gewoond/ gehuurd;


Fetze Uilke en Antje Hoekstra-Walinga  1898 - 1911

Fetze, *  1 dec. 1876 te Harich,
Antje, *  21 april 1870 te Heeg, † 9 jan 1937 te Sondel
Getrouwd 7 mei 1898 te Gaasterland
Fetze is arbeider en veehouder
Op 4 dec. 1911 verkoopt Uilke Egberts Hoekstra woondende te Harich een huis, erf en weiland te Sondel aan zijn zoon Fetze voor Fl. 3573,-. Dit huis staat nu aan de Jac. Boomsmastraat 60

Rintje Johannes en Wiepkje Schotanus-Roskam

  van 1911 - tot 1915
Rintje, * 16 sept. 1841
te Sondel, † 18 maart 1915 te Sondel

Wiepkje, * 9 dec. 1841
te Wijckel, † 18 jan. 1915 te

Getrouwd 23 maart 1865 te Gaasterland.

Rintje is arbeider


Rintje en Wiepkje Schotanus
  Jan en Klaasje Schotanus -vd Scheer 1911 - 19?
Jan, *  13 juni 1876, † 5 maart 1926 te Sondel
Klaasje, *  13 april 1876 te Joure, † te ?
Getrouwd 9 mei 1902 te Lemsterland
Jan is arbeider

Foekje vd Meulen-de Jong   ?  - 1926
Foekje, * 20 aug. 1840, † 30 mei 1935 te Gaasterland.
Getrouwd 16 mei 1878 te Gaasterland met
Thijs vd Meulen, † 10 dec. 1895 te Gaasterland.

Trijntje Schotanus * 7aug. 1904 te Sondel
Nieske Ferdinands * 12 aug. 1909 te Wijckel, dienstbode
IJke Ferdinands  * 20 aug. 1911 te Wijckel, dienstbode

Hilbert en Jetske de Vries-Wolthuizen  1926 -
Hilbert de Vries, * 23 okt. 1843 te Oudega, †30 dec. 1920 te Sondel
Jetske, * 22 dec. 1857 te Nijega HO, † te ?
Getrouwd 20 juni 1879 te Hemelum Oldeferd

Klaaske Sjoerds-de Vries
Klaakse, * 26 mei 1988 te Oudega, † ?
Getrouwd 22 april 1911 te Gaasterland met
Reinder Sjoerds *  5 nov. 1888 te Woudsend.


Boereboelgoed - Sondel

H. STOFFELSMA, adm. te Balk, zal op Donderdag 29 april 1926, 's voorm. 10 uur, ten huize en verzoeke van den heer J. Akkerman te Sondel, ten overstaand van deurw. RINSMA, bij boelgoed ΰ contant verkoopen:
1. LEVENDE HAVE, bestaande in: 8 beste melk- en kalve koeien en rieren, 2 hokkelingen, enterstier, schaap met 4 lammeren, 2 koekalveren en 2 PAARDEN, t.w. een kedde en een 12 jarig bruin merriepaard (beiden mak).
2. BOEREREEUW en GEREEDSCHAPPEN, als: tilbury, 2 hooiwagen, 2 gierbakken, gereid met hoofdstel en leidsel, tieme, mestkruiwagen, kleien karn, maaimachine, met 4 messen (1 paards), harken, vorken, griepen, scheppen, bindstokken, voor- en achterbinder, hekkels, tonnen, emmers, troggen, melkbussen, koedekken, partij stekpalen, petroleumbus met kraan, FIETS, KINDERWAGEN, enz, enz.

Bron: Archief Leeuwarder Courant, 22 april 1926


   
   


Ook een Hongaarse, Olga Pieltz heeft hier van 1921-1922 gewoond bij de fam. Akkerman in.

       
Harmen Akkerman, 1969 in de tuin.
           
  Riedo.nl
mmw:
Feike Samplonius
Ibo Grouwstra